Биологичната рекултивация обхваща комплекс от мероприятия, агротехнически или лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни  за възстановяване на продуктивността на засегнатите площи или за създаване на горски насаждения от дървесна и храстова растителност.
Обикновени залесяването и затревяването се извършват едновременно, защото  тревните масиви намаляват изпарението и развитието на плевелите, като по този начин пречат на ерозията. Дървесната растителност  действа укрепващо и противоерозионно.

Основните фактори които трябва да се преценяват е типа на почвата, видовия състав на растителността и тревното семе, гъстотата и схемата на залесяване.

В терени с по-голям наклон на откосите, се предприемат дейности по допълнително укрепване, създават се насаждения които бързо развиват коренова система, а затревяването се извършва по метода на хидропосев.

Биологична рекултивация кариера Мергел

Биологична рекултивация кариера Бели бряг

Преди

По време на

След

BulgarianDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSerbianSpanishTurkishUkrainian