Биологичната рекултивация обхваща комплекс от мероприятия, агротехнически или лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни  за възстановяване на продуктивността на засегнати площи или за създаване на горски насаждения от дървесна и храстова растителност. Биологичната рекултивация обикновено е финалният етап от дейностите по възстановяване на даден терен.

Биологичната рекултивация цели дадена площ да бъде възстановена до ниво на естествено местообитение, част от заобикалящата ни природа. Най-често се възстановяват терени които са били използвани за добив на полезни изкопаеми. Според определени характеристики на терена, като полегатост, почвен слой, климатична зона, желана скорост на възстановяване се изотвя проект за биологична рекултивация. Основните фактори които трябва да се преценяват е типа на почвата, видовия състав на растителността и тревното семе, гъстотата и схемата на залесяване.

Обикновенно биологичната рекултивация включва мероприятия по затревяване и залесяване, които се извършват едновременно, защото  тревните масиви намаляват изпарението и развитието на плевелите, като по този начин пречат на ерозията. Дървесната растителност  действа укрепващо и противоерозионно.

В терени с по-голям наклон на откосите, се предприемат дейности по допълнително укрепване, създават се насаждения които бързо развиват коренова система, а затревяването се извършва по метода на хидропосев. Повече за метода хидропосев можете да видите ето тук:затревяване

Биологична рекултивация кариера Мергел

Биологична рекултивация кариера Бели бряг

Преди

По време на

След

BulgarianDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianRussianSerbianSpanishTurkishUkrainian